VEDTEKTER

§ 1 FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er: Homborsund fyrs venner.

§ 2 FORMÅL

Homborsund fyrs venner har som overordnet formål å bidra til at Homborsund fyrstasjon skal bevares som en levende del av kystkulturen med vekt på å gjøre fyret tilgjengelig for allmenheten.

Alle tiltak og aktiviteter som kan bidra til å sikre og øke allmenhetens tilgang til og bruk av Homborsund fyr kan sies å ligge innenfor foreningens virkeområde.

Homborsund fyrs venner har som særlig oppgave å legge til rette for og administrere utleie av fyret til allmennheten og organisere pålagte forpliktelser fra eier, Kystverket. 

Homborsund fyrs venner er stiftet med utgangspunkt i - og skal ha en forankring til - de tre foreningene Eide sognelag, Kystlaget Terje Vigen og I. L. Eidekameratene.

§ 3 JURIDISK PERSON

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 MEDLEMMER

Alle med interesse for fyr og kystkultur kan bli medlem av Homborsund fyra venner. Medlemskap er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.

Medlemmer av lagene som er nevnt i § 2, 4. ledd betaler 10% av ordinær medlemskontingent.

§ 5 STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle medlemmer over 16 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Ved husstandsmedlemskap har husstanden en - 1 - stemme.

§ 6 KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av foreningen.

§ 7 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

Tillitsvalgte skal i utgangspunktet ikke motta honorar for sine verv. Eventuelle godtgjørelsen for enkelte oppgaver vedtas på årsmøtet.

§ 8 ÅRSMØTET

Årsmøtet, som holdes hvert år innen mars måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste med alle saksvedlegg må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

§ 9 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Personvalg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.

Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når personvalg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal:

 • Velge ordstyrer
 • Godkjenne innkalling og dagsorden
 • Behandle årsmelding
 • Behandle regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Vedta budsjett og handlingsplan
 • Avholde valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
 • Avholde valg av revisor
 • Avholde valg av valgkomité

§ 11 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 STYRET

Foreningen ledes av et styre på inntil 8 medlemmer og inntil 4 varamedlemmer.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal bestå av 2 medlemmer fra hver av foreningene nevnt i vedtektenes § 2, 4. ledd. Øvrige styremedlemmer velges fritt blant foreningens medlemmer. Valgkomiteen fremmer forslag til medlemmer av styret i overensstemmelse med dette.

Til styret kan det velges inntil 4 varamedlemmer hvorav minst 3 skal komme fra foreningene nevnt i § 2, 4. ledd. Vedkommende er å anse som personlig varamedlem for det styremedlem som kommer fra samme forening.

Grimstad kommune kan ha en observatør med tale- og forslagsrett på styremøter og årsmøter som representant for kommunen som leietager av Homborsund fyr.

Styret velges for 2 år av gangen og skal ha følgende verv; styreleder, kasserer og sekretær. Ingen av styremedlemmene kan ha mer enn et verv samtidig. Styreleder velges blant medlemmer av lagene nevnt i vedtektenes § 2, 4. ledd.

Styret skal:

 • Forberede årsmøtet og iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Homborsund fyrs venners økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Representere Homborsund fyrs venner utad.
 • Styret skal sørge for at de forpliktelser som påhviler Grimstad kommune som formell leietager med Kystverket, blir oppfylt år for år. Jf § 15.
 • Styret skal holde møte når lederen forlanger det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Foreningen tegnes av leder og kasserer. Denne retten utøves i fellesskap.

§ 13 VEDTEKTSENDRING

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Forslag til endringer i vedtektene skal forelegges og godkjennes av de 3 lagene nevnt i vedtektenes § 2 siste ledd, før de fremmes for avstemming på årsmøtet.

§ 14 OPPLØSNING, SAMMENSLUTNING OG DELING

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning overføres til en ny forening som etter avviklingsstyrets beslutning arbeider for eller skal arbeide for det samme formål som nevnt i disse vedtekter § 2. Dersom ingen ny forening kan opprettes, vil midlene overføres til Norsk Fyrhistorisk Forening.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

§ 15 ANDRE BESTEMMELSER

Styret skal fordele forpliktelsene på Homborsund fyr i form av dugnadstimer i henhold til forvaltningsavtale med Grimstad kommune,  mellom de 3 foreningene nevnt i § 2, 4. ledd og Homborsund fyrs venner.