FYRSTASJONEN SOM FREDET KULTURMINNE

Riksantikvaren fredet Homborsund fyrstasjon ved vedtak 03. mars 1998. Fredningsvedtaket omfatter fyrvokterboligen med fyrlykt og øvrige bygninger på fyrstasjonen i henhold til lov om kulturminner §15: 1) Fyrvokterbolig med fyrtårn. 2) Bolig for to familier. 4) Uthus. 5) Uthus. 6) Naust (To stk). Tallene refererer seg til kart fra "Norges fyr" (Bind 1 - fra svenskegrensen til Stadt. Bjørkhaug & Poulsson, 1986). Uthuset 4) har bindingsverkskonstruksjon og saltak. Veggene er kledd med eternittplater og taket tekket med bølgeeternitt.

Fredningen gjelder fyrtårnets eksteriør og interiør, og fyrvokterboligen og de øvrige bygningenes eksteriør samt interiør med hensyn til opprinnelig hovedstruktur/romfordeling. Fredningsvedtaket omfatter videre et område rundt fyrstasjonen i henhold til lov om kulturminner § 19. Fredningsområdet omfatter eiendommen på gnr. 172 bnr. 5  (Staten v/Kystverket), altså hele holmen Store Grønningen. Fredningsområdet og de fredede bygningene er avmerket relevant kart datert 25. mai 1997 og er påført Riksantikvarens stempel. 

Formålet med fredningen av Homborsund fyrstasjon er å bevare et kulturhistorisk og arkitektonisk verdifullt bygningsanlegg tilknyttet sjøfart, fyrvesen og kystkultur med fyrvokterbolig med fyrtårn og øvrige bygninger på fyrstasjonen og området rundt fyrstasjonen. Formålet med fredningen av fyrtårnet er å bevare tårnets eksteriør og interiør med fast inventar og teknisk utstyr knyttet til fyrdriften. Fredningen gjelder ikke teknisk utstyr i drift. Formålet med fredningen av fyrvokterboligen og de øvrige bygningene er å bevare bygningenes eksteriør samt interiør med hensyn til opprinnelig hovedstruktur/romfordeling. Formålet med fredningen av området rundt fyrstasjonen er å bevare virkningen av kulturminnet i miljøet ved å bevare miljøets karakter. Miljøet består av forskjellige kulturminner og landskapselementer som landinger, moloer og slipp til naustene, vei opp til fyrstasjonen, brønn, betongmur mot syd og gråsteinsmurer.